SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading

AYDINLATMA METNİ

UFUK ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLŞİKİN

KVKK AYDINLATMA METNİ

1.GİRİŞ

Ufuk Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Ufuk Çay”) kişisel verilerin korunması hususunda azami hassasiyet göstermekte ve kişisel veri sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile koruma altına alınan haklarının korunması için gereken tüm tedbirleri almaktadır. Bu Politika, Ufuk Çay tarafından KVKK’da öngörülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin düzenlemelere nasıl uyacağı hususunda uygulanacak olan ilkeleri ve kuralları ortaya koymak için hazırlanmıştır. Bu Politika KVKK ve ikincil mevzuata uyum sağlamak amacıyla gerekmesi halinde dönemsel olarak güncellenebilecektir. Yapılan güncellemeler Ufuk Çay’ın web sayfasında(www.ufukcay.com) yayımlanacaktır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI

Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Ufuk Çay’ın, insan kaynakları politikalarının, ticari ortaklıklarının, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında Şirket ortakları-iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından elde edilmekte veya bunlarla paylaşılmakta, kaydedilmekte, elektronik sistemlerine aktarılmaktadır, Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir. Ufuk Çay tarafından hangi kişisel verilerin alındığı, saklandığı ve aktarıldığı KVKK politikamızda mevcut olup detaylı bilgi sahibi olmak isteyen veri sahipleri için KVKK politikamız, Ufuk Çay’ın web sayfasında(KVKK ve Gizlilik Politikası) erişime açıktır.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ VE HUKUKİ SEBEPLERİMİZ

Kişisel verilerinizi, ortak müşteri yönetim ve kasa sistemi kullandığımız bayiler de dahil olmak üzere Mağazalar, iş ortakları veya tedarikçiler tarafından; mağazalarda bulunan güvenlik kameraları ve cihazlar aracılığıyla, mağazalarda sözlü olarak satış danışmanlarına beyan ettiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Mağaza/Site veya Ufuk Çay ürünlerinin satışını yapan internet siteleri/mobil uygulamalar üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya Site üzerinden üye olmanız sırasında verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi ve bu kanallar üzerinden işlem yapmanız, Mağaza/Site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, İletişim Kanallarımız veya Mağazalar üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle ve resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, iade/inceleme süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evraklara kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.

Kişisel verilerinizi;

  • Site üyeliğinin kurulması ve üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile satış ve satış sonrası destek süreçlerine ilişkin olarak “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
  • Site üyeliği kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”,
  • Site üyeliği ve Site kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,
  • Mağazalarda güvenlik kameraları ile kayıt yapılması süreçlerine ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi”,
  • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
  • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz/işliyoruz.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilir ve/veya Site üyeliğine dair açık rızanızı geri çekerek ilgili üyeliğinizi sonlandırabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

4.ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Ufuk Çay, kişisel verileri KVK Kanununda ve ilgili mevzuatlarda öngörülmesi durumunda bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilen saklanmasına ilişkin ilgili kanunlarda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise Ufuk Çay, kişisel verileri ticari hayatın teamülleri gereğince işlenmesini gerektiren süre kadar saklamakta daha sonra silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir. Silme, yok etme veya anonim hale getirmeye ilişkin detaylı bilgi için www.ufukcay.com internet sitemizde yer alan İmha Politikamızı incelemenizi tavsiye ederiz.

5.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Ufuk Çay tarafından KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel veriler işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve saklama sürelerinin dolması hâlinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN KVK KANUNU UYARINCA HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca İlgili Kişi sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca İlgili Kişi sıfatıyla Ufuk Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne başvurarak;

●Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
●Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
●Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
●Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
●Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veriler‘in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
●Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi Ufuk Çay İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde doldurmak suretiyle yine formda belirtilen iletişim yöntemleriyle tarafımıza ulaştırabilirsiniz.(Başvuru formuna web sayfamız www.ufukcay.com üzerinden ulaşabilirsiniz.) Ufuk Çay talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde ve taleplerin Ufuk Çay tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler Ufuk Çay tarafından talep edilebilir. Kişisel Verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde, işbu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.
Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

Her türlü sorunuz için 0 464 548 22 53 no’lu çağrı merkezinden bize ulaşabilirsiniz.

Talepleriniz İçin:

Veri Sorumlusu: Ufuk Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi


Adres : Sarısu Köyü 53260, Çayeli/RİZE

e-posta: info@ufukcay.com

+
A
-
+90549 532 2953
Copyright © Ufuk Çay 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
Master Kredi Kart
Visa Kredi Kartı